anime

Seiyuus


Shaolan: Miyu Irino
Sakura: Yui Makino
Toya: Shinichiro Miki
Yukito: Kouki Miyata
Fye: Daisuke Namikawa
Tchii: Kaori Nazuka
Kurogane: Tetsu Inada
Tomoyo: Maaya Sakamoto
Soma: Yuko Kaida
Yûko: Sayaka Ohara
Mokona: Mika Kikuchi
Fei Wong Read: Kazuhiro Nakata